Pretraga

0604492300

Šta je Oplata i kako se pravilno koristi?

U današnjem tekstu možete pročitati nešto više o oplati, šta je to oplata, kako se gradi i od čega je izrađena pročitajte u nastavku.

Oplata predstavlja privremenu konstrukciju sa ograničenim vremenom trajanja koja beton drži na mestu prilikom livenja i održava ga u željenom obliku sve dok beton ne očvrsne. Oplata je omotač ili kalup neke betonske ili armiranobetonske konstrukcije, što znači da istu mora oblikovati u predviđeni oblik i preuzeti opterećenje betonske mase. Takođe oplate mogu imati funkciju oblikovanja površinskog sloja betona u cilju postizanja estetskih efekata. Oplate moraju ispunjavati određene zahteve funkcionalnosti i kriterijume kvaliteta, odnosno:

 1. Moraju biti otporne na udare kao i na habanje
 2. Prenos i prihvatanje opterećenja svežeg betona moraju biti izvršeni bez deformacija
 3. Površina koja je u kontaktu sa svežim betonom ne sme upijati previše vode, ali i da se može lako ukloniti bez posledica po beton
 4. Materijal oplatne ravni pod uticajem vode ne sme u velikoj meri promeniti svoje fizičke osobine i dimenzije
 5. Oplata treba da se koristi više puta
 6. Tehnička rešenja oplate treba da omoguće tačno podešavanje na željeni oblik i dimenzije
 7. Oplatni sklopovi treba da budu fleksibilni
 8. Površina betona mora biti ravna i popunjena
 9. Tehnička rešenja oplate imaju zadatak da smanje utrošak ljudskog rada
Oplata za beton

Delovi oplate

Oplata se sastoji od oplatne ravni, potkonstrukcije, noseće konstrukcije i sredstva za povezivanje i regulaciju. Šta predstavlja svaki deo oplate i od čega se ovi delovi izrađuju ?

Oplatne ravni – predstavljaju delove oplate koje imaju direktan kontakt sa betonom.Oplatne ravni se izrađuju od dasaka, drvenih ploča, iverice, medijapana, lesonita, čeličnih limova i drugih materijala.

Potkonstrukcija – ona je pozicionirana između oplatnih ravni i noseće konstrukcije, a pravi se od drvenih gredica, čeličnih profila, metalnih roštilja, prefabrikovanih drvenih i metalnih nosača.

Noseća konstrukcija – je spoljašnji deo oplate i može biti od drveta ili metala, a uloga koju ima noseća konstrukcija je da primi sva opterećenja oplatnih ravni i potkonstrukcije i prenese ih na čvrstu podlogu.

Sredstva povezivanja i regulacije – ova sredstva služe za povezivanje oplatnih površina, noseće i potrkonstrukcije. Materijal je uglavnom paljena žica, armatura, ankeri sa navojima i zavrtnjima, drveni klinovi i slično.

Podela oplata

Osnovna podela oplata je na oplate vertikalnih konstrukcija i oplate horizontalnih i blago nagnutih ploča. Oplate se mogu podeliti i prema tehnologiji rada:

 1. Tradicijska oplata
 2. Poboljšana tradicijska ili polumontažna oplata
 3. Oplate za vertikalne konstrukcije
 4. Oplate za horizontalne konstrukcije
 5. Prostorne oplate
 6. Prenosne, penjajuće oplate
 7. Klizne oplate
 8. Kalupi za proizvodnju elemenata

Oplate se mogu podeliti i prema materijalu, pa tako imamo drvene oplate, metalne, kartonske, pneumatske, gumene, betonske, od fiberglasa i slično.

Oplate temeljnih zidova

Temeljni zidovi mogu biti projektovani i izvedeni kao samostalni konstruktivni elementi u dvostranoj oplati ili kao nosivi konstruktivni elementi uz postojeće građevine u jednostranoj oplati. U oba ova slučaja se može koristiti klasična oplata, oplata od tabli izrađenih od drveta ili drvenih prerađevina, velike prenosne oplate, male prenosne oplate, ali nije moguća upotreba tunelske oplate.

Oplate stubova

Oplate stubova mogu biti izrađene kao klasične oplate, oplate od tabli izrađenih na bazi drveta i drvenih prerađevina, male prenosne oplate, male prenosneoplate za izradu stubova, gotove metalne oplate.

Oplatni stolovi

Oplatni stolovi su konstrukcije velikoplošne oplate obično širine razmaka nosivih zidova a dužine cele prostorije ili manje u zavisnosti o nosivosti dizalice koja je na samom gradilištu. Nosiva konstrukcija je metalna sa mogućnošću regulisanja visine kako bi se mogla što lakše izvući i prebaciti na novu poziciju. Za ovakvu vrstu oplate potrebno je da su nosivi zidovi poprečni s otvorenim fasadama radi demontaže i izvlačenja oplate konstrukcije.

Projektovanje oplate

Kako bi oplatni sistem bio racionalan i ekonomičan, neophodno je da se pre izrade oplate izvrši njeno projektovanje pri čemu treba obratiti pažnju na sledeće:

 1. Izvršiti izbor sistema oplate
 2. Na temelju podataka o visini oplate, pritiska betona i dozvoljenih deformacija odabrati vrstu oplatne obloge, debljinu oplatne obloge kao i materijal za nosivu konstrukciju sa rasporedom uzdužnih i poprečnih nosača
 3. Rešiti način horizontalnog i poprečnog spajanja oplata
 4. Rešiti spojna sredstva
 5. Predvideti broj upotreba oplata bez dodatnih ulaganja
 6. Odrediti način tekućeg i periodičnog održavanja oplate
 7. Izraditi nacrt oplate za svaki pojedini različiti element
 8. Razraditi način transporta i skladištenja pojedinih delova oplate
 9. Razraditi način montaže i demontaže oplate
 10. Odrediti ili projektovati alat za montažu i demontažu
 11. Odrediti način završne obrade betona nakon skidanja oplate

Tok rada sa oplatom

Pre samog montiranja oplatnog sistema, elementi i sklopovi se sortiraju prema projektu, vrši se pregle i otklanjanje manjih nedostataka i premazivanje oplatnih površina sredstvom protiv prijanjanja betona. Ručno ili mašinski se vrši prenos do mesta montaže, nakon čega se elementi spajaju u celinu. Prilikom samog livenja se prati ponašanje oplate pri porastu opterećenja, učavaju se deformacije i slično. Oplata mora biti pod nadzorom sve dok beton ne postigne projektovane mehaničke karakteristike. 

Skidanje oplate se definiše u projektu oplate i treba izbegavati nasilno delovanje na oplatu. Nakon skidanja oplate sledi mehaničko čišćenje i pranje vodom pod pritiskom, zatvaranje rupe od prethodne upotrebe, krpljenje oštećenja ili zamena delova ili čak kompletne oplatne ploče, premazivanje zaštitnim sredstvima i bojama i na kraju svega toga sledi sortiranje i slaganje elemenata i sklopova.

Gde se vodi priča o oplatama, vodi se priča i o temeljima

Kontrole i sigurnosne mere

Kontrole i sigurnosne mere su neophodno u fazi mehaničkog transporta, kao i prilikom same montaže odnosno demontaže elemenata oplate. Potrebno je posebno obratiti pažnju pri montaži i demontaži oplata na fasadi, kada je neophodna zaštita. Kontrola obuhvata čitav skup kontrola, odnosno:

 1. Kontrola stanja i kvaliteta elemenata i oplatnih sklopova pre transporta i montaže
 2. Kontrola redosleda montaže elemenata i sklopova
 3. Kontrola položaja oplate u prostoru
 4. Kontrola sigurnosti veza elemenata i sklopova
 5. Kontrola stabilnosti sklopova
 6. Kontrola deformacija oplate u fazi ugrađivanja betona
 7. Kontrola roka popuštanja i demontaže oplate
 8. Kontrola redosleda demontaže
 9. Kontrola stanja elemenata i sklopova nakon upotrebe

Nadamo se da ste saznali mnogo korisnih stvari o oplatama a ako imate bilo kakva pitanja ili ako vam je potreban profesionalni molerski tim, kontaktirajte nas.

Tabela sadržaja
Cene stanova u Beogradu

Beograd, prestonica Srbije, oduvek je privlačio pažnju svojom raznovrsnom ponudom stanova. Nekretninski pejzaž grada nudi širok spektar opcija, od tradicionalnih

Pozovite nas

Ako vam je potrebno profesionalno krečenje ili bilo koji molerski radovi, naš tim je spreman da ispuni svaku vašu želju, pozovite nas:

Podloga Za Krečenje
Podloga za krečenje

Postoji toliko mnogo boja, tehnika, materijala, pa čak i alata koje nam prezentuju sa TV ekrana i interneta, bilo da ih gledamo u prelepim prostorijama